ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក/ Water festival

ថ្នាក់ខ្មែរជាថ្នាក់មួយដែលសំខាន់ក្នុងខែនេះខ្ញុំបានរៀនទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក បុណ្យកឋិនដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរលោកគ្រូបានឲ្យពួកយើងស្រាវជ្រាវពីពិធីបុណ្យអ៊ុំទូកនិង បុណ្យកឋិន រួចហើយធ្វើបទបង្ហាញ។ វាពិតជាសប្បាយណាស់ព្រោះថាខ្ញុំបានរៀនពីពិធីទាំងនេះ ខ្ញុំមិនដែលដឹងពីរឿងទាំងអស់ពីមុនមកឡើយ។

For Round 2 at the school in Khmer Literacy, I learn different thing. I have learned many things. I have read Khmer story as a class. There is one person who is a character and another person is another character then the rise of the class is the narrator. In Khmer class, I have a test about reading First I pick a book that I want to read then read only 3 page of the book. When I already have the book and page I want to read, the teacher told me to find another person to read with me but different book. Then the rise of the class goes out only two people go in at the time. When I read we both have to read at the same time. After we finish reading teacher will give us a score. Teacher divide us into teams to make a Khmer Poem history and put all the information into the book that we will make. We also have present about Water festival and Kathina​.

Link to slide:

ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក ១

ពិធីបុណ្យកឋិន ១

ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក ២

ពិធីបុណ្យកឋិន 

Fun Class

In math the round is really fun. We learn about geometry, ratio, find the area of triangle, Find the surface area, and more.It such as a fun lesson I learn, I do as a team, a group, partner, and solo.It really fun every Friday teacher give us some time to learn to and to play Quizizz .Find the surface area is one of the hard lesson.I learn and learn but what I got is don’t understand. Sometime at night before going to bed I review some of the lesson and then I start to know a little bit about it. Also every week teacher have a homework for me and  every Monday check the old homework and give a new homework and it really fun.

 

Argument Essay

English Literacy this term is kind of boring because teacher teach me about Argument Essay that we will write an Essay about the topic that we really argue about. For me it really boring because i don’t really like writing and it hard for me.I learn that a good argument essay need a good thesis statement, Good reason, and body paragraph. And the source that we have it need to be OPVL ( O: original P: Purpose, V: value, L: Limitations )

Here is the link to my essay:

https://docs.google.com/document/d/1I7J-GGar8F9xThrfwvwY-1nRuJQpumYqpz_wRMLF-1Y/edit